Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu S/2020/03 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Lâm Đồng”

Ngày đăng: 09.09.2020   -   Lượt xem: 1677

Gói thầu:

S/2020/03: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Lâm Đồng”

Giá dự toán:

875.100.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Thương mại Hải Đà

Giá gói thầu:

832.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi hai triệu đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 35/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 04/09/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2