Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu S/2020/04 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Đắk Lắk”

Ngày đăng: 09.09.2020   -   Lượt xem: 1240

Gói thầu:

S/2020/04: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Đắk Lắk”

Giá dự toán:

1.754.100.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, một trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Ngày mới

Giá gói thầu:

1.589.640.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 36/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 04/09/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2