Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu S/2020/07 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Lịch sử, Địa lí tổ chức tại Hải Phòng”

Ngày đăng: 09.09.2020   -   Lượt xem: 1427

Gói thầu:

S/2020/07: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Lịch sử, Địa lí tổ chức tại Hải Phòng”

Giá dự toán:

1.554.150.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Dịch vụ Minh Thủy

Giá gói thầu:

1.427.940.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 38/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 04/09/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2