Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: S/2020/06 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Sơn La”

Ngày đăng: 09.09.2020   -   Lượt xem: 1979

Gói thầu:

S/2020/06: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Sơn La”

Giá dự toán:

1.810.850.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ D&G

Giá gói thầu:

1.701.250.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm linh một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 37/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 04/09/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2