Thông tin đấu thầu

Gói thầu: S/2019/11:Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động NCNTCĐ tại các tỉnh khu vực miền Bắc (các tỉnh Tây Bắc) Gói 3

Ngày đăng: 22.08.2019   -   Lượt xem: 6280

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

1. Tên gói thầu: S/2019/11:Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực miền Bắc (các tỉnh Tây Bắc) - Gói 3;

2.    Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 2.765.850.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng./.);

3.    Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

4.    Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III - IV/2019;

5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

6.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;

7.    Thời gian bắt đầu bán HSMT: 09:00 ngày 14/08/2019

8.    Thời gian kết thúc bán HSMT: 10:00 ngày 22/08/2019

9.    Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

10.  Phát HSMT: Có phí         Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)

11.  Thời điểm mở thầu: 10:15 ngày 22/08/2019

12. Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2