Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu: S/2019/06 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tại khu vực Tây Nguyên”

Ngày đăng: 10.07.2019   -   Lượt xem: 3465

 1. Tên gói thầu: S/2019/06 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tại khu vực Tây Nguyên”
 2. Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 1.317.150.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng./.);
 3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
 4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2019;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;
 7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 09:00 ngày 10/07/2019
 8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 14:00 ngày 18/07/2019
 9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 10. Phát HSMT: Có phí   Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)
 11. Thời điểm mở thầu:  14:15  ngày 18/07/2019
 12. Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2