Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu S/2019/12: Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực

Ngày đăng: 27.06.2019   -   Lượt xem: 6105

Tên gói thầu

Gói thầu S/2019/12: Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Tên dự án

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - Dự án: Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 - Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tỉnh / thành phố

Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực đấu thầu

Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

 Nguồn vốn

Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

Từ ngày 01/07/2019 09:00 đến ngày 08/07/2019 09:00

Thời điểm đóng/mở thầu

08/07/2019 09:00

Thông tin gói thầu

 1. Tên gói thầu: S/2019/12: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp tăng cường năng lực cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên”;
 2. Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 632.250.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./.);
 3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
 4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III - IV/2019;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;
 7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 09:00 ngày 01/07/2019
 8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 09:00 ngày 08/07/2019
 9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 10. Phát HSMT: Có phí       Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)
 11. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 08/07/2019
 12. Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
File đính kèm: 28QD-DATHCSKKN2 Phe duyet du toan HSYC.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2