Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: gói thầu: S/2019/24 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS, Gói 4 - Yên Bái

Ngày đăng: 02.10.2019   -   Lượt xem: 5555

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên gói thầu: S/2019/24 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 4 tổ chức tại Yên Bái;

Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 1.041.900.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng./.);

Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III - IV/2019;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;

Thời gian bắt đầu bán HSYC: 09:00 ngày  04/10/2019

Thời gian kết thúc bán HSYC: 9:00 ngày  14/10/2019

Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phát hành HSYC: Có phí         

Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)

Thời điểm mở thầu: 9:15  ngày 14/10/2019

Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2