Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Tên gói thầu: S/2019/27 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 1 tại Nghệ An

Ngày đăng: 20.11.2019   -   Lượt xem: 3782

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên gói thầu: S/2019/27 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học
cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói
1 tổ chức tại Nghệ An;
Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 817.650.000 VND (Bằng chữ: Tám
trăm mười bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng./.);
Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: IV/2019;
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;
Thời gian bắt đầu bán HSYC: 09:00 ngày 14/10/2019
Thời gian kết thúc bán HSYC: 10:00 ngày 21/10/2019
Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ
sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 - Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu,
Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phát hành HSYC: Có phí Giá bán: 500.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm
nghìn đồng./.)
Thời điểm mở thầu: 10:15 ngày 21/10/2019
Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu
vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 - Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà
Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2