Văn bản Quy phạm pháp luật

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động Dự án

Ngày đăng: 08.02.2017   -   Lượt xem: 1172

STT

SỐ HIỆU, NGÀY BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN THI HÀNH

Tải về

Văn bản của Trung ương Đảng

(Nghị quyết, Chỉ thị)

1

Nghị quyết 29-NQ/TW 04/11/2013

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Từ ngày ban hành 04/11/2013

2

Chỉ thị số 61-CT/TW 28/12/2000

Chỉ thị về việc thực hiện phổ cập THCS

Từ ngày ban hành 28/12/2000

3

Chỉ thị số 40-CT/TW 15/06/2004

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Từ ngày ban hành 15/06/2004

4

Chỉ thị số 10-CT/TW 05/12/2011

Chỉ thị của Bộ Chính trị Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn.

 

 

 

 

 

Văn bản của Quốc Hội

(Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Luật)

1

Nghị quyết số 88/2014/QH13

Ngày 28/11/2014

Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014

Từ ngày ban hành 28/11/2014

 

 

 

 

2

Luật số 38/2005/QH11

Luật giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005

Từ 01/01/2006

3

Luật số 44/2009/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009

Từ 01/07/2010

 

 

 

 

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

(Nghị quyết, Nghị định, Quyết định)

1

Số: 86 /2015/NĐ-CP

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

2

Số: 711/ QĐ-TTg

Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020

 

3

Số: 69/2008/QĐ-BGDĐT

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

4

Số: 29 /2012/NĐ-CP

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

5

Số: 05/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

Về Công tác dân tộc

 

6

Số: 06/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

Quy định những người là công chức

 

 

 

 

 

Văn bản của Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành và liên bộ

(Thông tư, Thông tư liên Bộ, Quyết định)

1

Văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

2

Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập

 

3

Số:  109 /2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

 

 

 

 

 

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2