Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tại các tỉnh"

Ngày đăng: 07.06.2021   -   Lượt xem: 4604

 Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tại các tỉnh
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:   Trọn gói                              Thời gian thực hiện hợp đồng:   9 tháng

Gói thầu:

S/2021/13 “ Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Gia Lai”

Giá dự toán:

1.026.300.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ D&G

Giá trúng thầu:

999.420.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 108/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 02/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/14 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Ninh Thuận”

Giá dự toán:

413.950.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm mười ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Kiến tạo Nhất Tâm

Giá trúng thầu:

406.170.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 109/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 02/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/15 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Bạc Liêu”

Giá dự toán:

317.050.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Pro Phương Nam

Giá trúng thầu:

302.890.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm linh hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 110/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 02/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/16 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Sóc Trăng”

Giá dự toán:

218.600.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm mười tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Kiến tạo Nhất Tâm

Giá trúng thầu:

209.640.000 VND (Bằng chữ: Hai  trăm linh chín triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 111/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 07/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/17 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Trà Vinh”

Giá dự toán:

310.850.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Pro Phương Nam

Giá trúng thầu:

304.120.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm linh tư triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 112/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 07/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/18 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Kiêng Giang”

Giá dự toán:

455.800.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Thương mại truyền thông Ngô Quyền Hà Nội

Giá trúng thầu:

431.824.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi tư nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 113/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 07/06/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

 

                              GIÁM ĐỐC

                          (ký và đóng dấu)

                           Đào Ngọc Nam

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2