Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu S/2018/02 “In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu”

Ngày đăng: 22.11.2018   -   Lượt xem: 6083

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2


Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn
Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: S/2018/02 “In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu”

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 1.684.180.800 VND (Bằng chữ:Một tỷ, sáu trăm tám mươi tư triệu, một trăm tám mươi nghìn, tám trăm đồng) tương đương 72.437,88 USD (Bằng chữ:Bảy mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi bảy đô la Mỹ và tám mươi tám cent), đã bao gồm các loại thuế, phí.

- Nội dung chính của gói thầu: In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

2. Tên dự án hoặc: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 VNĐ (Mười bảy triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Tin khác

1 2 3 4 56 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2