Tiên Phước

THCS Nguyễn Du

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Tiên Cẩm  

Điện thoại: Nguyễn Văn Nghĩa 0387892189  

Số giáo viên: 14  

Số học sinh: 121  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2