THCS Bao La

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Quyết Thắng - Bao La  

Điện thoại: Hà Thị Hòa 0392743289  

Số giáo viên: 18  

Số học sinh: 250  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2