TH&THCS Miền Đồi

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Miền Đồi-Lạc Sơn  

Điện thoại: Vũ Ngọc Thủy, 0983861792  

Số giáo viên: 15  

Số học sinh: 192  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2