TH&THCS Thung Rếch

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xóm Thung Mường, Tú Sơn  

Điện thoại: Bùi Quang Hải. 0986.667.465  

Số giáo viên: 14  

Số học sinh: 80  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2