TH&THCS Kim Sơn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Kim Sơn, Kim Bôi  

Điện thoại: Trần Bảo Ngọc - 0967.260873  

Số giáo viên: 18  

Số học sinh: 192  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2