Đông Sơn

Mỹ Thuận

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Mỹ Thuận-Tân Sơn-Phú Thọ;  

Điện thoại: Đỗ Đức Dương SĐT: 0919622098  

Số giáo viên: 28  

Số học sinh: 261  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2