Đông Cửu

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Mu 2, Xã Đông Cửu, Thanh Sơn,Phú Thọ;  

Điện thoại: 0384848712  

Số giáo viên: 17  

Số học sinh: 173  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2