PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Nậm Mằn xã Nậm Mằn  

Điện thoại: Đào Văn Sơn SĐT: 02122476879  

Số giáo viên: 46  

Số học sinh: 703  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2