TH&THCS Sập Xa

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Xa, Xã Sập Xa, huyện Phù Yên  

Điện thoại: Đinh Đức Hoàn, SĐT: 0973226808  

Số giáo viên: 11  

Số học sinh: 180  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2