THCS Huỳnh Thúc Kháng

Ngày đăng: 20.11.2019  

Địa chỉ: Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận  

Điện thoại: 2593855113  

Số giáo viên: 0  

Số học sinh: 0  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2