THCS Phan Đình Phùng

Ngày đăng: 20.11.2019  

Địa chỉ: Xã Chứ Kbô  

Điện thoại: Cao Văn Lâm 02623706399  

Số giáo viên: 0  

Số học sinh: 0  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2