Định Hóa

THCS Định Biên

Ngày đăng: 20.11.2019  

Địa chỉ: Làng Quặng A  

Điện thoại: Ma Thị Giao; 392243122  

Số giáo viên: 0  

Số học sinh: 0  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2