THCS Lê Quý Đôn

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xã Ia Sươm  

Điện thoại: Trần Trung Cử 02693859017  

Số giáo viên: 25  

Số học sinh: 524  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2