Tuần Giáo

BT THCS Tỏa Tình

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Bản Hua Xa A, Tỏa Tình  

Điện thoại: Bùi Văn Cun 0814930888  

Số giáo viên: 12  

Số học sinh: 158  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2