THCS Nam Cát

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Trung Lang-Xã Nam Cát-Huyện Nam Đàn  

Điện thoại: Lê Văn Diên ĐT 03834268897  

Số giáo viên: 20  

Số học sinh: 290  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2