Mường Nhé

PTDTBT THCS Sín Thầu

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu  

Điện thoại: Nguyễn Như Chiến 0942547023  

Số giáo viên: 11  

Số học sinh: 88  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2