Thông Nông

THCS Dẻ Rào

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Giàng,Đa Thông, TN, CB  

Điện thoại: Nông Thị Huệ 0965 783 366  

Số giáo viên: 61  

Số học sinh: 8  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2