Phục Hoà

THCS Đại Sơn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Đại Sơn  

Điện thoại: Hoàng Văn Bằng 0989893116  

Số giáo viên: 78  

Số học sinh: 10  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2