THCS Sen Thuỷ

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình  

Điện thoại: Nguyễn Tấn Dùng 0948399601  

Số giáo viên: 23  

Số học sinh: 298  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2