Bố Trạch

THCS Đức Trạch

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Nam Đức -Đức Trạch-BT  

Điện thoại: Nguyễn Văn Dũng 02323506490  

Số giáo viên: 29  

Số học sinh: 530  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2