THCS Nà Phòn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Piềng Phung,xã Nà Phòn  

Điện thoại: Hà Thị Thủy 0398 848 687  

Số giáo viên: 11  

Số học sinh: 107  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2