Thông tin đấu thầu

Số 4005 /QĐ-BGDĐT: Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng (tháng 11/2016 đến tháng 4/2018) thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

>> Xem thêm

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2