TH&THCS Cun Pheo

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Mượt, xã Cun Pheo  

Điện thoại: Hà Công Lực 0363659255  

Số giáo viên: 35  

Số học sinh: 310  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2