Nga Tiến

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Nga Tiến  

Điện thoại: Mai Văn Tuấn 0918763468  

Số giáo viên: 25  

Số học sinh: 265  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2