THCS Hồ Văn Tứ

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà  

Điện thoại: Trần Lưu Quang 0979033799  

Số giáo viên: 32  

Số học sinh: 506  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2