Đăk Đoa

TH và THCS Đinh Tiên Hoàng

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xã Kon Gang  

Điện thoại:  

Số giáo viên: 30  

Số học sinh: 568  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2