Bảo Yên

THCS số 2 Phố Ràng

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Hồng Cam, Cam Cọn  

Điện thoại: Đào Trọng Nguyên 0977572643  

Số giáo viên: 21  

Số học sinh: 234  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2