Nguyên Bình

TH&THCS Vĩnh Kiên

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Vĩnh Kiên  

Điện thoại: Nguyễn Thị Nguyên 0382975995  

Số giáo viên: 17  

Số học sinh: 295  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2