Mường Nhé

PTDTBT THCS Nậm Kè

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè  

Điện thoại: Lò Văn Thanh 0943097085  

Số giáo viên: 29  

Số học sinh: 437  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2