Đông Hải

THCS Võ Thị Sáu

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Thuận Điền, xã Long Điền Tây  

Điện thoại: Hồ Quốc Khởi; ĐT: 0918124017  

Số giáo viên: 25  

Số học sinh: 361  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2