Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu "Thuê văn phòng giai đoạn 2018-2021"

Ngày đăng: 21.03.2018   -   Lượt xem: 8346

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai
đoạn 2
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn
Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: Thuê văn phòng giai đoạn 2018-2021
- Loại gói thầu:
Xây lắp Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn Hỗn hợp
- Giá gói thầu: 183.918,00 USD (Một trăm tám mươi ba nghìn, chín trăm mười tám
đô la Mỹ, đã bao gồm thuế và phí).
- Nội dung chính của gói thầu: Thuê văn phòng làm việc
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 42 tháng
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án Giáo dục
trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng trung ương
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2018 đến trước 9
giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở
khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai
Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024 3974 1541/fax: 024 3974 1480/email:
lsemdap2@moet.edu.vn
8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
9. Bảo đảm dự thầu: 42.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai triệu đồng).
10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Hà Nội , ngày 07 tháng 03 năm 2018

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2