Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ngày đăng: 17.07.2023   -   Lượt xem: 1270

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS KHU VỰC KHÓ KHĂN NHẤT, GIAI ĐOẠN 2

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên dự án: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Khoản vay số: 3201-VIE (SF).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và Vốn Đối ứng Trung ương.

Hình thức, phương thức LCNT: ICB – Đấu thầu rộng rãi quốc tế, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói .

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.       

 

Gói thầu: ICB/2022/01 “Cung cấp thiết bị phòng học trực tuyến cho các tỉnh duyên hải Miền Trung”

Giá dự toán: 32.853.666.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi hai tỉ, tám trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện Ảnh Truyền hình

Giá trúng thầu: 32.531.345.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi hai tỉ, năm trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 46/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 10/05/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

Gói thầu: ICB/2022/02: Cung cấp thiết bị phòng Lý, Hóa, Sinh (Phòng bộ môn Khoa học Tự nhiên) cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Nam (Lô 1. Thiết bị tại các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai và Ninh Thuận; Lô 2. Thiết bị tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh)

Giá dự toán: 50.005.296.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỉ, không trăm linh năm triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Thắng Lợi

Giá trúng thầu Lô 1: 28.161.672.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tám tỉ, một trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng), đã bao gồm: Các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 20.115.480.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỉ, một trăm mười lăm triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng), đã bao gồm: Các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 35/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 13/04/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

Gói thầu: ICB/2022/03 “Cung cấp thiết bị phòng Lý, Hóa, Sinh (Phòng bộ môn Khoa học Tự nhiên) cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Trung”  (Lô 1. Thiết bị tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Lô 2. Thiết bị tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận)

Giá dự toán: 81.605.865.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi mốt tỉ, sáu trăm linh năm triệu, tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện Ảnh Truyền hình

Giá trúng thầu Lô 1: 44.022.880.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tư tỉ, không trăm hai mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 35.553.980.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỉ, năm trăm năm mươi ba triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 38/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 20/04/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

Gói thầu: ICB/2022/04 “Cung cấp thiết bị phòng Lý, Hóa, Sinh (Phòng bộ môn Khoa học Tự nhiên) cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Bắc”  (Lô 1: Thiết bị tại các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái; Lô 2: Thiết bị tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ và Lạng Sơn).

Giá dự toán: 72.229.872.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỉ, hai trăm hai mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An và Công ty TNHH Incom.

Giá trúng thầu Lô 1: 44.188.861.200 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tư tỉ, một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn, hai trăm đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 25.442.071.600 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỉ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, không trăm bảy mươi mốt nghìn, sáu trăm  đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 42/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 27/04/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

 

Gói thầu: ICB/2022/05 “Cung cấp thiết bị cho thư viện  các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Nam”  (Lô 1: Thiết bị tại các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Ninh Thuận; Lô 2. Thiết bị tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh).

Giá dự toán: 51.003.862.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỉ không trăm linh ba triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Giá trúng thầu Lô 1: 29.366.568.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi chín tỉ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 20.976.120.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỉ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 43/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 05/05/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

 

 

Gói thầu ICB/2022/06 “Cung cấp thiết bị phòng thư viện cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Trung” (Lô 1. Thiết bị tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Lô 2. Thiết bị tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận)

Giá dự toán: 66.588.376.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỉ năm trăm tám mươi tám triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An và Công ty TNHH Incom.

Giá trúng thầu Lô 1: 36.399.792.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỉ, ba trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 29.399.832.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi chín tỉ, ba trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 39/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 20/04/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

 

Gói thầu ICB/2022/07: Cung cấp thiết bị cho thư viện các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Bắc (Lô 1. Thiết bị tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái; Lô 2. Thiết bị tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ và Lạng Sơn)

Giá dự toán: 73.672.246.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỉ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Giá trúng thầu Lô 1: 46.559.106.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỉ, năm trăm năm mươi chín triệu, một trăm linh sáu nghìn đồng), đã bao gồm: Các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Giá trúng thầu Lô 2: 26.806.758.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỉ, tám trăm linh sáu triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng), đã bao gồm: Các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 34/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 13/04/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

 

Gói thầu ICB/2022/08 “Cung cấp thiết bị và đồ gỗ cho các trường đã được xây dựng” (Lô 1. Cung cấp thiết bị cho các trường đã được xây dựng; Lô 2. Cung cấp đồ gỗ cho các trường đã được xây dựng)

Giá dự toán: 26.650.114.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỉ, sáu trăm năm mươi triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu Lô 1: Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel.

Giá trúng thầu Lô 1: 12.733.424.000 VND (Bằng chữ: Mười hai tỉ, bảy trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Nhà thầu trúng thầu Lô 2: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Ngọc Diệp

Giá trúng thầu Lô 2: 13.564.468.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỉ, năm trăm sáu mươi tư triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng), bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bảo hành tại nơi sử dụng.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 47/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 10/05/2023 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2